ทำความรู้จัก Advance Ranking ของคนไทย

Store policy

เราเป็นเจ้าของ Advance Ranking บริษัท 362 ดีกรีดอทคอม จำกัด เว็บไซต์ https://advanceranking.com/ และเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการหรือเยี่ยมชมเนื้อหาที่แสดงบนสื่อของบริษัทฯ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) ขอขอบคุณผู้ใช้บริการและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณได้ส่งมอบให้บริษัทฯ หรือที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่ออธิบายให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ผู้เป็นสมาชิกกับบริษัทฯ และผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของบริษัทฯ (เรียกรวมกันว่า “คุณ”) ทราบในรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผลข้อมูล”) ของคุณเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรอง ประกาศ

56