HR Metric คืออะไรทำไมถึงจำเป็นต้องมี สำหรับองค์กร

HR Metric

HR Metric สำหรับองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมาก จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในองค์กร เพื่อให้การใช้งานบุคลากรได้อย่างตรงจุด เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายมุ่งผลเพื่อให้องค์กรพัฒนาได้เร็วที่สุด

HR Metric หมายถึงอะไร

HR Metric ก้อเปรียบเหมือนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคนในองค์กร โดยการนำข้อมูลพนักงานมาวิเคราะห์ เพื่อชี้วัดว่าประสิทธิภาพในการทำเงินต่อจำนวนของพนักงานว่าสอดคล้องกันหรือไม่ เช่น ค่า ARPE (Average Revenue Per Employee) [1]

HR Metric ใช้ยังไง

HR Metric สามารถนำมาใช้เดี่ยวๆ เพื่อวัดบางแง่มุม หรือตีความร่วมกับสิ่งอื่นๆ เพื่อหาความเชื่อมโยงของปัญหา จนสามารถทำให้ Recruiting Metric มีบทบาทจาการตั้งรับไปช่วยองค์กรเชิงรุกในรูปแบบของ Business Partner มากขึ้น [2]

HR เป็นอย่างไร

HR เป็นแผนกที่มีข้อมูลพนักงานในองค์กร และถ้าหาก HR ทำ Insight จากข้อมูลจำนวนมหาศาล แล้วจนสามารถสร้างเป็น HR Metric ได้ ก็จะสามารถแก้ปัญหาด้านบุคลากรได้อย่างตรงจุด หรือเหมือนใช้คนให้ตรงกับความสามารถ จึงจะได้ผลดีและสามารถทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว [3]

HR ตัวชี้วัดที่สำคัญ ปี 2024

ตัวชี้วัดทรัพยากรด้านบุคคล มีอะไรบ้างที่ควรพิจารณาเมื่อใช้วิธีการ จัดการกับผู้มีความสามารถ เปรียบเหมือนกับดวงตาขององค์กร ที่มองหาข้อมูล ละการเปรียบเทียบชี้วัดข้อมูล ทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้ดีขึ้น

ข้อมูลสำหรับการจัดการมีอะไรบ้าง

  • ต้นทุนต่อการจ้างงาน
  • เวลาในการจ้าง
  • คุณภาพของการจัดงาน
  • คะแนนผู้สนับสนุนสุทธิของการจ้างงาน
  • อัตราการขาดงาน
  • อัตราการเติบโตของพนักงาน
  • อัตราการลาออกพนักงาน
  • ค่าเฉลี่ยเงินเดือน
  • การเจาะช่วงเงินเดือน
  • อัตราส่วนความหลากหลาย

วิธีการคำนวณต่างๆ

HR Metric

วิธีการคำนวณต่างๆ ดูได้ตามสูตรด้านบนนี้

รายละเอียดวิธีการคำนวณค่าต่างๆ ของ HR Metric ทั้งหมดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ Forbes

สรุป HR Metric คือตัวชี้วัดความสำเร็จของพนักงาน

HR Metric ที่มีข้อมูลความถูกต้องนั้น สามารถนำมาพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จว่าจะ ประสบความสำเร็จได้มากเพียงใด สิ่งสำคัญคือการนำข้อมูลที่มีอยู่ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถช่วยให้เราปรับปรุงหรือแก้ไขให้ดีขึ้นได้

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน
Picture of OTP
OTP

แหล่งอ้างอิง